125 anni della fondazione dei MSF

Notizie
Tipografia

Videomessaggio del Governo Generale in occasione del Giubileo di 125 anni della Fondazione della Congregazione dei Missionari della Sacra Famiglia:

Questo video è disponibile anche nella sezione VIDEO.


Qui sotto riportiamo il testo contenuto nel filmato (IT, IDN, PL,):

IT

Il 28 settembre 1895, 125 anni fa, P JB Berthier, un sacerdote francese dei Missionari Salettini, ha fondato la Congregazione MSF a Grave in Olanda. Lo scopo della sua opera era quello di accogliere i giovani, che erano poveri e già grandi di età, per prepararli e mandarli per le missioni. Quando moriva nel 1908 c’erano già dei sacerdoti, ma i primi missionari sono partiti alla terra di missione in Brasile Nord Est solo nel 1910, e hanno cominciato la loro difficile missione nel 1911. Adesso noi, Missionari della Sacra Famiglia, lavoriamo in 23 paesi.

P. Berthier ha dato alla sua fondazione il nome della Sacra Famiglia con l’intenzione che i membri di questa congregazione imitassero la semplicità e la famigliarità della Sacra Famiglia di Nazaret, che ascoltando e osservando la parola di Dio, facevano crescere il Missionario del Padre, il Signore nostro, Gesù Cristo. La Sacra Famiglia è così il modello della nostra vita. Poi, il Fondatore come la Patrona della Congregazione dei Missionari della Sacra Famiglia ha scelto la Nostra Signora di La Salette, chiedendo a noi, i suoi missionari, di vivere e divulgare il suo Messaggio di riconciliazione e conversione.
Fedeli al carisma della Congregazione in modo creativo, sviluppiamo la nostra vita comunitaria e i nostri modi di missioni e pastorale per servire in modo migliore, in modo particolare coloro che vivono nelle periferie, che sono emarginati e “tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro”.

Dal nostro Fondatore, venerabile Padre Jean Berthier, abbiamo ricevuto come eredità un modello che è modello della Sacra Famiglia e questo modello ci offre un cammino di crescita permanente nel senso spirituale ma anche missionario: preghiera e vita spirituale per discernere insieme la volontà di Dio, il vivere la fraternità nelle nostre comunità, dare la precedenza alla missione ad gentes e ai luoghi più bisognosi. Nelle nostre missioni e nelle nostre parrocchie vogliamo e siamo sfidati a svolgere sempre più esplicitamente gli apostolati specifici della Congregazione: la animazione missionaria, l’apostolato delle famiglie e l’apostolato delle vocazioni, aiutando ed essendo aiutati dai laici.

Ringraziamo al Signore per questo dono della Congregazione MSF, auguriamo a tutti voi una buona Festa di 125 anni della Fondazione dei MSF, nello spirito: una sola famiglia, una sola missione.

Con grande gioia in questo Giubileo di 125 anni della fondazione della Congregazione dei Missionari della Sacra Famiglia saluto di cuore tutti i Confratelli, parenti, Amici MSF, nostri benefattori e collaboratori!

Nostra Signora di La Salette, Riconciliatrice dei peccatori - prega per noi!
Venerabile P. Jean Baptiste Berthier - prega per noi!
Gesù, Maria, Giuseppe - illuminateci, soccorreteci, salvateci!


IDN

Pada tgl 28 September 1895, 125 tahun yang lalu, Pater Jean Baptiste Berthier, seorang pastor Perancis dari Misionaris la Salette, mendirikan Kongregasi MSF di Grave di Belanda. Tujuan institusinya adalah untuk menerima kaum muda, yang miskin dan lebih berumur, untuk mempersiapkan dan mengirim mereka bagi misi. Ketika dia meninggal pada tahun 1908 sudah beberapa pastornya, tetapi misionaris pertama pergi ke tanah misi di Brasil Timur Laut baru pada tahun 1910, dan memulai misi sulit mereka pada tahun 1911. Sekarang kami, Misionaris Keluarga Kudus, bekerja di 23 negara.

Pastor Berthier memberi institusinya nama Keluarga Kudus dengan maksud agar para anggota kongregasi ini meniru kesederhanaan dan familaritas Keluarga Kudus Nazareth, yang dengan mendengarkan dan mendalami Sabda Tuhan, membuat Tuhan kita, Yesus Kristus, Misionaris Bapa bertumbuh,. Keluarga Kudus dengan demikian adalah model hidup kita. Kemudian, Pendiri sebagai Pelindung Kongregasi Misionaris Keluarga Kudus memilih Bunda Maria dari La Salette, meminta kami, misionarisnya, untuk menghidupi dan menyebarkan Pesan rekonsiliasi dan pertobatan.
Setia pada karisma Kongregasi dengan cara yang kreatif, kami mengembangkan kehidupan komunitas kami dan cara-cara misi dan reksa pastoral kami untuk melayani dengan cara yang lebih baik, terutama mereka yang tinggal di pinggiran, yang terabaikan, dan “yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita ”.

Dari Pendiri kami, Venerabilis Pater Jean Berthier, kami menerima sebagai warisan sebuah model yaitu model Keluarga Kudus dan model ini menawarkan kepada kami jalan pertumbuhan terus menerus dalam arti spiritual tetapi juga misioner: doa dan kehidupan spiritual untuk mencari bersama kehendak Tuhan, menghidupi fraternitas dalam komunitas dan misi kami, mendahulukan misi ad Gentes dan ke tempat yang paling membutuhkan. Dalam misi dan paroki kita kami menghendaki dan berjuang selalu secara lebih eksplisit mengembangkan kerasulan khas Kongregasi: animasi misionaris, kerasulan keluarga dan kerasulan panggilan dengan membantu dan dibantu oleh kaum awam.

Kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Kongregasi MSF, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke 125 Kongregasi MSF, dalam semangat: satu keluarga, satu perutusan.

Bunda Maria La Salette, Rekonsiliatris para pendosa – doakanlah kami!
Venerabilis P. Jean Berthier – doakanlah kami!
Yesus, Maria, Yusuf – terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami!


PL

28 września 1895 r., 125 lat temu, ks. JB Berthier, francuski kapłan Misjonarzy Saletynów, założył Zgromadzenie MSF w Grave w Holandii. Celem jego pracy było przyjęcie młodych, którzy byli ubodzy lub starsi wiekiem, przygotowanie ich i wysłanie na misje. Kiedy zmarł w 1908 r. byli już pierwsi księża, ale pierwsi misjonarze wyjechali na ziemie misyjne w północno-wschodniej Brazylii dopiero w 1910 r., a swoją trudną misję rozpoczęli w 1911 r. Teraz my, Misjonarze Świętej Rodziny, pracujemy w 23. krajach.

Ojciec Berthier nadał swojej fundacji imię Świętej Rodziny z zamiarem, aby członkowie tego zgromadzenia naśladowali prostotę i ducha rodzinnego Świętej Rodziny z Nazaretu, która słuchając i wypełniając Słowo Boże, wychowywała i pomagała wzrastać ​​Misjonarzowi Ojca, naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Święta Rodzina jest więc wzorem naszego życia. Następnie Założyciel, jako Patronkę Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, wybrał Matkę Bożą z La Salette, prosząc nas, swych misjonarzy, abyśmy żyli i szerzyli Jej Orędzie pojednania i nawrócenia.

Wierni charyzmatowi Zgromadzenia w sposób twórczy, rozwijamy nasze życie wspólnotowe oraz nasze drogi misyjne i duszpasterskie, aby lepiej służyć, zwłaszcza tym, którzy żyją na peryferiach, którzy są marginalizowani i „wszystkim, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz”.

Od naszego Założyciela, czcigodnego Ojca Jean Berthiera, otrzymaliśmy w spadku wzór, którym jest Święta Rodzina i ten model oferuje nam drogę stałego wzrostu w duchowym, ale także misyjnym sensie: modlitwa i życie duchowe do rozeznawania razem woli Bożej, żywe braterstwo w naszych wspólnotach, dając pierwszeństwo misji ad Gentes i najbardziej potrzebującym tego miejscom. W naszych misjach i parafiach pragniemy i jesteśmy wezwani do tego, aby zawsze wyraźniej realizować specyficzne apostolaty Zgromadzenia: animację misyjną, apostolat rodziny i apostolat powołań, pomaganie świeckim i bycie wspieranym przez nich.

Dziękujemy Panu za dar Zgromadzenia MSF, życzymy wszystkim radosnego przeżywania jubileuszu 125-lecia powstania MSF w duchu: jedna rodzina, jedna misja.

Z wielką radością z okazji 125-lecia powstania Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny serdecznie pozdrawiam wszystkich współbraci, krewnych, przyjaciół MSF, naszych dobroczyńców i współpracowników!

Matko Boska Saletyńska, Pojednawczyni grzeszników - módl się za nami!
Czcigodny ks. Jean Baptiste Berthier - módl się za nami!
Jezu, Maryjo, Józefie - oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas!

Più Letti

Ultime Notizie